ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΣΕΒ για πρώτη φορά υλοποίησε μια "Πρωτοβουλία για την Καινοτομία", με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού ταυτόχρονα των στελεχών και των επιχειρήσεων, στις οποίες τα στελέχη αυτά δραστηριοποιούνται. Γιατί καινοτομία, σε κάθε επιχείρηση, δεν είναι μόνον η παραγωγή και διάθεση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή και υπηρεσίας, αλλά και η εφαρμογή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας, μεθόδου προώθησης/marketing, διανομής, οργανωτικής μεθόδου, κ.λπ.

Η καινοτομία οριζόμενη όχι ως μια οποιαδήποτε αλλαγή, αλλά η μεταβολή που "παράγει αξία", είναι δηλαδή χρήσιμη σε ένα σύστημα παραγωγής, στην επιχείρηση, συνδέεται άμεσα με και προσδιορίζεται ουσιαστικά από την "καθημερινότητα" κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησής της και ανεξάρτητα από τη σχετική εσωτερική λειτουργία/διαδικασία ("...innovation is context specific...").

Ότι η καινοτομία είναι όλο και περισσότερο αποτέλεσμα της αναζήτησης λύσεων από τις ίδιες τις κοινότητες των υποψήφιων (μελλοντικών) "χρηστών" (εργαζόμενων, στελεχών, καταναλωτών, πολιτών κ.ο.κ.) και ότι, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, δεν εδραιώνεται ("αποδίδει") όταν εισάγεται ("έρχεται" ή "επιβάλλεται") έξωθεν (συνήθως με διαδικασίες "top-down"), είναι πλέον μια επαρκώς και έγκυρα διαπιστωμένη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά, αυτή η συνεχώς ενισχυόμενη τάση για "user-driven" ή "context-specific" καινοτομία παρουσιάζεται στο βιβλίο "Democratizing Innovation" του Eric von Hippel (MIT Press, 2005) – που προσφέρεται δωρεάν στο διαδίκτυο υπό το πλαίσιο "Creative Commons". Υπενθυμίζεται ότι αυτή η τάση είναι συμβατή με το "κύμα σκέψης" και επιχειρησιακής και εμπορικής στρατηγικής που ξεκίνησε με το "λογισμικό ανοικτού κώδικα" και αγκαλιάζει ήδη μεγάλα τμήματα της ανθρώπινης δραστηριότητας, ώστε τα συστήματα παραγωγής και οι επιχειρήσεις να αντα- ή και συναγωνίζονται συνεχώς στην προσπάθεια να καινοτομούν, με τη συστηματική και αμοιβαία επικοινωνία με τους (υποψήφιους) "πελάτες" τους, σε τελικό όφελος των τελευταίων (σε όρους σχέσης ποιότητας/ικανοποίησης και τιμής).

Τα συμμετέχοντα στελέχη, εκπαιδευτές και σύμβουλοι καλούνται να συμβουλευθούν την ως άνω έκδοση και να συνδέσουν επιμέρους θέματα και προσεγγίσεις με τις "Ενότητες Καινοτομίας" (ανάπτυξης ικανοτήτων), κατά τον προβληματισμό, ο οποίος πρέπει να οδηγήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να βοηθήσει στη διαμόρφωση του στόχου καινοτομίας και του σχεδίου κάθε ομάδας (σε κάθε μια επιχείρηση).

Εγγραφή νέου χρήστη Εγγραφή